Brána na detekciu kovu
UB-500
CENA NA DOPYT
UB500
BRÁNA NA DETEKCIU KOVOV

POZNÁMKY

PREDTÝM, NEŽ ZARIADENIE ZAČNETE POUŽÍVAŤ, OBOZNÁMTE SA S NASLEDUJÚCIMI INFORMÁCIAMI:

 • zariadenie je určené na používanie v interiéri; v prípade, ak sa používa v exteriéri, musí byť náležite zastrešené, aby bolo chránené pred zrážkami
 • zariadenie namontujte na rovnom a stabilnom podklade; počas detekcie sa nedotýkajte detektora, aby ste predišli falošným alarmom
 • uistite sa, či sa vo vzdialenosti 1až 2 metre od detektora nenachádzajú veľké kovové predmety alebo silné magnetické polia
 • snímač detektora sa nemôže používať na miestach s vysokou teplotou alebo vlhkosťou.
 • po spustení zariadenia počkajte cca 1 minútu na vykonanie potrebnej diagnosticky
 • nedemontujte riadiace moduly; môžu to vykonať iba kvalifikovaní servisní technici
 • konajte v súlade s používateľskou príručkou a pred spustením zariadenia skontrolujte správnosť káblových pripojení

ŠPECIFIKÁCIA VÝROBKU

Predmetná detekčná brána je určená predovšetkým na detegovanie kovových predmetov prenášaných ľuďmi. Pri prechode osoby prenášajúcej kovové predmety, ktorých vlastnosti presahujú nastavené parametre, zariadenie okamžite vydáva alarm a ukazuje umiestnenie predmetu, čo zamestnancom umožňuje rýchlo nájsť zakázaný predmet.

MIESTO MONTÁŽE

 • nepohyblivé kovové predmety Miesto montáže detekčnej brány musí byť vzdialené od nepohyblivých kovových predmetov (odstup minimálne 2 metre); v opačnom prípade, ak to nebude dodržané, znižuje sa presnosť detekcie, čo môže viesť k falošným alarmom. Kovovými predmetmi sú okrem iného dvere a okná z nehrdzavejúcej ocele, stenové výstuže apod
 • pohyblivé kovové predmety Aby nedochádzalo k falošným alarmom, všetky veľké kovové predmety vzdiaľte od zariadenia na aspoň 5 metrov. V tomto smere zohľadnite predovšetkým, či sa v blízkosti nenachádzajú priemyselné brány alebo podlahy s kovovými prvkami (výstužami). Bezpodmienečne zohľadnite vplyv prípadných posuvných brán, železných bezpečnostných bráničiek, výťahov a vozíkov
 • vibrácie z podlahy. Podlaha musí byť plochá a stabilná, aby nedochádzalo k falošným alarmom od prechádzajúcich osôb alebo vibrujúcich kovových predmetov
 • elektromagnetické žiarenie a elektromagnetické rušenia Detektor využíva technológiu dvojdráhového prevodníka, preto k nemu nepribližujte akýkoľvek zdroj rušení alebo elektromagnetického žiarenia – odporúčame, aby ste zachovali odstup minimálne 1,2 metra. Tento odstup závisí od prostredia montáže a od jeho charakteristiky. Elektromagnetické rušenia a elektromagnetické žiarenia spôsobujú:
  elektrické riadiace skrine, rádiové zariadenia, domofóny, elektronické počítačové vybavenie a periférne zariadenia, videomonitory, motory s vysokým príkonom, transformátory, vedenia striedavého napätia, tyristorové riadiace obvody (vysoko výkonné el. zdroje, invertorové zváračky), pohony, servopohony apod.
 • používanie viacerých sériovo zapojených zariadení V prípade montáže detektorov zapojených sériovo, vzdialenosť medzi stanicami nemôže byť väčšia než 50 cm. Konkrétne parametre vzdialenosti závisia od skutočného prostredia a od nastavenej pracovnej frekvencie
 • detektory nemontujte na miestach, ktoré sú vystavené na pôsobenie vetra alebo silného prievanu. Môže dochádzať k falošným alarmom v prípade kolísania zariadenia na vetre.

FUNGOVANIE A FUNKCIE

Presné nastavenie polohy:

6 navzájom sa prelínajúcich detekčných zón, dvojsmerné vysielanie a prijímanie signálu; možnosť presného určenia miesta, v ktorom sa nachádza predmet, s intuitívnym zobrazením.

Mikroprocesorová technológia:

skenovacia elektromagnetická vlna vytváraná mikropočítačovým riadiacim modulom; možnosť presného kontrolovania rýchlosti skenovania.

Nastaviteľná citlivosť:

každá detekčná zóna má 100 úrovní citlivosti (0 ~ 99). Funkcia nastavenia veľkosti predmetu umožňuje vypnúť detekciu mincí, kľúčov, bižutérie, praciek apod.

Technológia digitálneho impulzu:

technológia digitálneho spracúvania signálu a perfektná odolnosť voči rušeniu.

Ochrana heslom:

citlivosť a iné parametre sa dajú zmeniť až po zadaní správneho hesla. Heslo sa skladá zo štyroch číslic a môže ho nastaviť používateľ.

Štatistika:

počítanie prechodov a alarmov. 

Neškodnosť pre ľudský organizmus:

zariadenie nemá negatívny vplyv na kardiostimulátory, tehotné ženy, magnetické diskety a pásky apod.

Bezpečnosť napájania:

el. zdroj sa nachádza v hodnej časti riadiacej krabici, vodovzdorný.

Vodovzdorná spodná časť:

zariadenie môže byť upevnené k podlahe so zaručenou ochranou proti zaliatiu.

Vodovzdornosť konštrukcie:

zariadenie vyrobené s použitím syntetických materiálov špeciálnou technológiou, s ochranou proti požiaru a nárazom.

Jednoduchá montáž:

integrovaná konštrukcia; na montáž alebo demontáž stačí 5 minút.

URČENIE:

 • letiská, colné úrady, porty, stanice a iné miesta
 • detekcia zakázaných predmetov kovových v súdoch, verejných priestorov či väzeniach 
 • kontrola vstupu do dôležitých miest, výstavných hál, na firemných podujatiach, slávnostiach, štadiónoch a iných citlivých verejných miestach
 • ochrana cenného priemyselného majetku či ušľachtilých kameňov, napr. počítačov, elektroniky, bižutérie
 • nočné kluby, divadlá, tanečné sále, bary a iné zábavné centrá, do ktorých sa nesmú vnášať nebezpečné kovové predmety
 • banky, pošty, nemocnice, verejné budovy, školy, súkromné domy a iné miesta, do ktorých sa nesmú vnášať nebezpečné kovové predmety

DIELY A ČASTI:

 • plášť riadiaceho modulu
 • kontrolky alarmu
 • integrovaný snímač
 • infračervený snímač
 • vodovzdorný plášť
 • zásuvka napájania

MONTÁŽ:

 • vyberte obal riadiaceho modulu a dverového panela
 • umiestnite plášť riadiaceho modulu a dverové panely tak, ako je to predstavené na vyššie uvedenom obrázku, a následne spojte ľavý a pravý dverový panel s krabicou riadiaceho modulu skrutkami a maticami. Dotiahnite skrutky.
 • pripojte konektory pravého a ľavého panela do príslušných portov na hlavnej doske riadiaceho modulu
 • skrutkami priskrutkujte kryt plášťa modulu
 • zvislým smerom zdvihnite celú jednotku detektora a premiestnite na cieľové miesto
 • pripojte napájací kábel

OVLÁDACÍ PANEL

 • ENTER: potvrdenie zadaných údajov po zmene a zmena jednej číslice pri nastavovaní úrovne citlivosti zóny
 • SETUP: Prepínanie medzi rôznymi údajmi, zmena desatinnej hodnoty pri nastavovaní úrovne citlivosti zóny. Keď tlačidlo „SETUP“ stlačíte a podržíte na 5 sekúnd, môžete zmeniť frekvenciu. Frekvencia sa dá nastaviť v rozsahu od 1 do 12.
 • SELECT: výber programu a zvýšenie číselnej hodnoty pri zadávaní hesla
 • RESET: vynulovanie počítadla počtu prechodov a alarmov. Keď nastavíte citlivosť zóny, stlačte tlačidlo „RESET“, čím potvrdíte nastavenie

DETEKČNÉ ZÓNY:

 • (A) LED počítadlo: Ukazovateľ počtu prechodov a alarmov
 • (B) detekcie zón alarmov. Rad LED kontroliek na bočných panelov je rozdelený na šesť úsekov, ktoré zodpovedajú šiestim detekčným zónam. Detekcia kovového predmetu alebo pri prekročení nastaveného parametra zasvieti daná červená kontrolka. Pri detekcii viacerých ohrození súčasne zasvieti viacero LED kontroliek, príslušne podľa detegovanej zóny, a zaznie zvukový signál (ak nebol vypnutý zvuk)
 • (C) infračervený snímač Detektor kovov sa aktivuje po pripojení k el. napätiu. Alarm sa nespustí, kým cez bránu neprejde osoba so zakázaným kovovým predmetom. Zariadenie počíta počet všetkých prechodov a alarmy.prejdete na nasledujúci krok

POUŽÍVANIE

 • stlačte tlačidlo „SELECT“; na paneli sa zobrazí „12345“. Je to predvolené (továrenské) heslo; v prípade, ak bolo zmenené, zadajte nové heslo
 • potom, keď sa zobrazí „00000“, stlačte „ENTER“. (Keď sa zobrazí „00000“, znamená to, že zadané heslo je správne; keď sa zobrazí „E0000“, znamená to, že zadané heslo nie je správne)
 • opätovne stlačte „ENTER“, zobrazí sa „d-01“ (to znamená: čas alarmu je 1 sekunda, možné je nastavenie v rozsahu 1 – 3 sekúnd)
 • stlačte „SELECT“, zobrazí sa „1-XX“ („1“ označuje zónu 1, „XX“ označuje hodnotu citlivosti). Keď v tejto chvíli stlačíte tlačidlo „SETUP“ zmení sa desatinná číslica, a keď stlačíte „ENTER“, zmení sa prvá číslica. Čí je hodnota XX vyššia, tým je nastavená vyššia teplota
 • stlačením tlačidla „SELECT“ prejdete na nasledujúce nastavenie, tzn. zón 2 – 7. Zóna 7 označuje všeobecnú citlivosť [?].
 • keď nastavíte požadovanú citlivosť, stlačte tlačidlo „SELECT“; na displeji sa zobrazí „d01“. Keď chcete zmeniť trvanie alarmu, stlačte tlačidlo „SETUP“. Predvolene je nastavená jedna sekunda
 • keď nastavíte požadované trvanie alarmu, stlačte tlačidlo „ENTER“. Všetky nastavenia boli vykonané. Zariadenie môže pracovať normálne
 • zariadenie môže automaticky počítať počet osôb a alarmov. Maximálny počet uložených udalostí je 9999; stlačením tlačidla „RESET“ sa počítadlo vynuluje

Zavedenie hesla:

 • stlačte tlačidlo „SELECT“; na paneli sa zobrazí „12345“
 • stlačte tlačidlo „SETUP“; na paneli sa zobrazí „1-345“. Zobrazenie “-” zodpovedá nastavenej číslici. Keď chcete zmeniť polohu ukazovateľa „-”, stlačte tlačidlo „SETUP“
 • stlačením tlačidla „SELECT“ sa hodnota „-“ znižuje.
 • keď zadáte správne heslo, stlačte „ENTER“, zobrazí sa „00000“. Keď sa zobrazí „E0000”, znamená to, že zadané heslo je nesprávne a musíte opäť zadať správne heslo
 • keď opäť stlačíte „ENTER“, zobrazí sa „d-01“. Následne stlačte „SELECT“, prejdete na nasledujúci krok

Zmena hesla:

 • stlačte „SELECT“, na paneli sa zobrazí „12345“. Ak heslo bolo predtým zmenené, zadajte toto nové heslo
 • v prípade, ak ste heslo zabudli, stlačte „SETUP“, potom  “SELECT“, zmeňte „E0000“ na „88888“, a následne stlačte „ENTER“. Na paneli sa zobrazí „00000“; stlačte „SELECT“,
  zadajte požadovanú hodnotu, a potom „SETUP“, číslica sa prenesie
 • keď zadáte požadované heslo, stlačte „ENTER“; zobrazí sa „d-01“; opäť stlačte „ENTER“, zmena hesla sa týmto ukončí

NASTAVENIE DETEKCIE:

 • detektor funguje najúčinnejšie, keď sa nehýbe (pozrite kapitolu „Prostredie“); musia byť splnené nasledujúce podmienky:
  a. Detektor nevibruje počas minúty od zapnutia napájania.
  b. Detektor nevydáva alarmy v prípade, ak prechádzajúce osoby nemajú pri sebe žiadny kovový predmet
 • aby neboli detegované malé prenosné kovové predmety, ako sú prstene, kľúče, pracky, topánky ap., postupujte nasledovne:
  a. Vyberte malý kovový predmet ako vzorku, napr. kľúče.
  b. Zvýšite citlivosť do momentu detegovania predmetu pri prechádzaní osoby s daným predmetom cez detektor
 • zmeňte trochu citlivosť; prejdite opäť cez detektor – keď predmet bude detegovaný, zmenšite citlivosť, až kým predmet nebude detegovaný. Informácia: Keď chcete znížiť citlivosť iba v danej zóne, znížte citlivosť iba danej zóny. Keď vykonáte vyššie opísané nastavenia, kovové predmety menšie než vzorka použitá na nastavovania, nebudú detegované, avšak väčšie by mali byť. Keď chcete znížiť všeobecnú citlivosť, nastavte zónu 7
 • nastavenie pohybu osôb prechádzajúcich cez detektor:
  a. Odporúčame, aby ste vytvorili líniu radu na úseku 50 cm od detektora tak, aby jednotlivé prechádzajúce osoby sa mohli postaviť jedna za druhou 
  b. Predtým, ako daná osoba prejde cez detektor, musí odložiť všetky kovové predmety (ako sú napr. kľúče, mobil, hodinky, mince ap.), umiestniť ich vedľa na stanovenom mieste na odloženie takých predmetom, a následne prejsť na bezpečnostnú kontrolu
  c. Osoby čakajúce na prechod cez detektor sa musia postaviť jedna za druhou, nesmú vytvárať dav, a prechádzať normálnou rýchlosťou. Osoby sa nesmú ponáhľať ani zámerne spomaľovať prechod. Zabráňte nárazom do bočných panelov.
 • zvukový alarm počas prechádzania osoby informuje o potenciálnej prítomnosti skrytých kovových predmetov na jej tele. Personál môže následne použiť manuálny detektor kovov,
  ktorý presne stanoví miesto daného predmetu.

INFORMÁCIE O ÚDRŽBE:

 • infračervený snímač nepočíta prechádzajúce osoby:
  a.Skontrolujte, či káble snímača sú správne pripojené k bočným panelom.
  b.Skontrolujte, či sa pri detektore nenachádzajú žiadne infračervené zdroje rušení, ako sú napr. infračervený dozorný systém, diaľkový ovládač na infračervené žiarenie (po stlačení
  tlačidla), priame slnečné žiarenie apod.
  c. Keď vylúčite vyššie vymenované príčiny, vymeňte infračervený snímač.
 • falošný alarm
  a. Ak detektor po montáži často vydáva falošné alarmy, najprv skontrolujte podmienky prostredia, v ktorom sa používa. Uistite sa, či sa vo vzdialenosti 1,5 metra nenachádzajú pohyblivé alebo nepohyblivé veľké kovové predmety. V opačnom prípade sa snažte oddialiť zariadenie od nežiaducich predmetov. Okrem toho sa uistite, či miesto montáže nie je vystavené na otrasy spôsobované vetrom
  b. Ak falošné alarmy nespôsobuje prostredie, znížte citlivosť všetkých zón
  c. Zmeňte frekvenciu
  d. Zmeňte miesto montáže

TECHNICKÉ PARAMETRE:

 • vstupné napätie: 100-240 V, 50/60 Hz Príkon: <30 W Hrubá hmotnosť: 70KG
 • pracovná teplota: -25 ℃ ~ +55 ℃
 • citlivosť: 100 stupňov nastavenia Alarm: Svetelný a zvukový alarm
 • vnútorné rozmery: 1990 mm (výška) x 700 mm (šírka) x 500 mm (hĺbka)
 • vonkajšie rozmery: 2220 mm (výška) x 810 mm (šírka) x 600 mm (hĺbka)

PRVKY SÚPRAVY:

V balení majú byť nasledujúce prvky:
(1) Ľavý panel, 1 súprava
(2) Pravý panel, 1 súprava
(3) Riadiaci modul 1 ks
(4) Používateľská príručka 1 ks
(5) Napájací kábel 1 ks
(6) Skrutka 8 kusov
(7) Inbusový kľúč 1 ks
(8) Kľúč [?] 2 ks

Snímač teploty:

Meranie teploty sa bude líšiť vzhľadom na rozdiel medzi teplotou pokožky osoby a jednotlivých častí tela; čím je daná časť tela viac odkrytá, tým väčší to má vplyv na nameranú telesnú teplotu. Najlepším miestom na meranie je miesto 6 až 8 cm od zápästia – meranie je vtedy pomerne smerodajné.

 • Používanie Detektor sa po zapnutí automaticky spustí a následne sa aktivuje automatická diagnostika systému teplomera na infračervené žiarenie. Keď sa zapnú všetky kontrolky a na displeji sa zobrazí „L.O.“, systém vykoná merania telesnej teploty.
  Používanie snímača telesnej teploty:
  A. Osoba prichádzajúca k detekčnej bráne, vyberá snímač, ktorý je najvhodnejší k jej výške. Približuje čelo k snímaču na vzdialenosť 5 – 15 cm, čelo nesmie byť spotené, zakryté vlasmi, čiapkou ap.
  B. Osoba musí zostať nehybne stáť cca 0,5 s [?], následne zaznie zvukový alarm (teplota povrchu tela je v rozsahu 34,5 – 37,3 °C, tzn. je to normálna teplota). V tomto momente sa na displeji zobrazí aktuálna teplota, ktorá je nižšia než +38 °C. V prípade, ak teplota prekročí 37,3 °C, zaznie zvukový alarm
 • bezpečnostné zásady:
  Pred použitím sa dôkladne oboznámte s používateľskou príručkou. Prípustná teplota okolia výrobku je +5 – +30 ℃, avšak optimálna teplota je +20 – +25 ℃. Výrobok nepoužívajte v prostrední, v ktorom teplota presahuje +40 °C alebo +55 °C [?]. Výrobok nevystavujte na pôsobenie priameho slnečného žiarenia, ani ho neumiestňujte v blízkosti zdrojov tepla a vody.
  Vlasy zakrývajúce čelo, pot, klobúk alebo šál ovplyvňujú presnosť nameraných údajov. Uistite sa, že vzdialenosť od meraného povrchu nepresahuje 15 cm

 

TECHNICKÉ PARAMETRE:

Rozpätie merania:Režim merania telesnej teploty: +32 ℃ – +42,9 ℃
Režim merania povrchovej teploty: +28 ℃ – +99,9 ℃
Presnosť merania:Rozsah merania teploty prostredia (Ta.): 0 ℃ ~ +50 ℃
Trvanie merania:0,5 s
Vzdialenosť merania:5 – 15 cm
Optimálna vzdialenosť merania: 8 – 10 cm
Presnosť zobrazovania: ±1 ℃
Pracovné prostredie:+5 ℃ – +35 ℃, Relatívna vlhkosť ≤85 %
Prostredie skladovania:-20 ℃ – +70 ℃, Relatívna vlhkosť ≤85 %

ZÁRUČNÝ LIST:

 • tento záručný list uchovajte a predstavte ho vždy pri servise zariadenia
 • tento list je neplatný bez podpisu alebo pečiatky autorizovaného zástupcu (predajcu), ako aj kým nebudú uvedené vyžadované údaje a nebude potvrdené prevzatie. Pri nákupe skontrolujte správnosť uvedených údajov, ako aj potvrdenie prevzatia, a následne odovzdajte dílerovi
 • v prípade straty záručného listu nevystavujeme duplikáty

Vzhľadom na neustály rozvoj výrobkov, vyhradzujeme si právo na zmeny technickej špecifikácie výrobkov bez predchádzajúceho upozornenia.
Všetky práva vyhradené.

+421 948 165 057

zákaznícka linka

produkty pre vašu osobnú ochranu

MEĎ

STRIEBRO

PLATINA

ZLATO

prečo práve s nami ?

VÝNIMOČNOSŤ

jedinečné produkty na slovenskom trhu

KVALITA

vysoká kvalita výrobkov v pomere k ich cene

PRÍSTUP

spoľahlivosť a ústretovosť našich zamestnancov

rýchla správa pre nás

Chcete sa čokoľvek opýtať ? Odpovieme do 24 hodín.

Zdieľaj
Nákupný košík