VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY – ESHOP

Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti X-TOM s.r.o.

Tieto všeobecné obchodné podmienky (VOP) platia pri nákupe tovaru od spoločnosti X-TOM s.r.o.

1. Kúpna zmluva

 Kúpna zmluva je zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim za účelom nákupu tovaru prezentovaného na internetovej stránke www.x-tom.sk a vzniká formou elektronickej objednávky.

2. Objednávanie tovaru – elektronická objednávka

Kúpa tovaru sa realizuje vyplnením a odoslaním objednávkového formulára. Podmienkou pre odoslanie objednávky je vyplnenie všetkých predpísaných údajov vo formulári.

Odoslaním objednávky kupujúci vyjadruje súhlas s VOP, s cenou tovaru a zaväzuje sa objednaný tovar prevziať.

Následne kupujúci obdrží e-mail, ktorý potvrdzuje prijatie jeho objednávky predávajúcim. Tento e-mail je vygenerovaný počítačom a neznamená záväzné potvrdenie objednávky zo strany predávajúceho.

Predávajúci záväzne potvrdí kupujúcemu objednávku do 48 hodín. V prípade nedostatku tovaru ak tovar nie je na sklade informuje kupujúceho o tejto skutočnosti e-mailom, alebo telefonicky.

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku, alebo jej časť v prípade, že objednaný tovar sa už nevyrába a taktiež ak tovar nie je dostupný ani v zahraničných skladoch. V takomto prípade bude kupujúci neodkladne kontaktovaný zo strany predávajúceho a bude dohodnutý ďalší postup.

Kupujúci má právo zrušiť objednávku do 24 hodín od jej zaslania, najneskôr však do doby, pokiaľ nedostal od predávajúceho e-mail záväzne potvrdzujúci objednávku. Predávajúceho o tom upovedomí telefonicky, alebo e-mailom.

3. Storno objednávky zo strany predávajúceho sa uplatňuje ak:

1, Kupujúci nevyzdvihne zásielku na slovenskej pošte, alebo od prepravnej spoločnosti a dôjde ku vráteniu zásielky do skladu predávajúceho. Kupujúci neprejavuje záujem o následné znovu odoslanie a zo spoločnosťou nekomunikuje.

2, Kupujúci odmieta komunikovať zo spoločnosťou v rámci dohody o odoslaní záväznej objednávky a neúčinní písomné STORNO svojej objednávky v dobe, než dôjde k odoslaniu predmetnej objednávky.

3, Kupujúci objedná tovar s povinnosťou platby na účet predávajúceho ak túto platbu neuskutoční do 14 dní od obdŕžania platobných podkladov.

Pri porušení jedného z 3 vyššie uvedených bodov VOP a STORNO podmienok zo strany kupujúceho, má nárok predávajúci uplatniť storno poplatky a prípadne ich aj súdne vymáhať.

4. Platobné podmienky, dodacie podmienky

Dodacia lehota na tovar je od 3 do 14 pracovných dní , podľa dostupnosti tovaru na sklade

Kupujúci zaplatí za tovar predávajúcemu buď vopred na uvedený bankový účet, alebo pri preberaní zásielky,dobierky.

Ceny prepravného v rámci SR : od 4 EUR do 10 EUR ( rozhoduje hmotnosť a rozmery objednávky )

Kupujúci nadobúda vlastníctvo k tovaru až po zaplatení kúpnej ceny tovaru a prevzatí tovaru.

Predávajúci dodá tovar kupujúcemu na adresu ním uvedenú.

Pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný odkontrolovať neporušenosť obalu. Ak je balenie porušené, odporúčame kupujúcemu balík rozbaliť a skontrolovať tovar v prítomnosti dopravcu, alebo zásielku neprevziať.

Kupujúci podpisom dopravcovi prehlasuje, že dodanie tovaru prebehlo bez komplikácií.

5. Odstúpenie od kúpnej zmluvy – vrátenie tovaru

Kupujúci má právo na základe zákona č. 102/2014 Z.z. odstúpiť od kúpnej zmluvy a vrátiť tovar predávajúcemu bez udania dôvodu a to do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru.

Predávajúci je povinný tovar prevziať späť od kupujúceho.

Kupujúci pošle tovar spolu s formulárom ako balík na adresu predávajúceho:

X-TOM s.ro.
Námestie osloboditeľov 62/3
031 01 Liptovský Mikuláš

Tovar musí byť vrátený nepoškodený v pôvodnom stave a nesmie javiť známky neodborného používania, alebo opotrebenia. Musí byť v pôvodnom obale, kompletný a vrátane všetkého príslušenstva a kompletných dokladov za čo sa považuje originál faktúra, odstúpenie od zmluvy a číslo účtu pre prevod kúpnej ceny.

Po obdržaní vráteného tovaru vráti predávajúci do 30 dní kúpnu cenu prevodom na účet kupujúceho.

V prípade ak sa rozhodne kupujúci, že tovar nechce vrátiť, ale vymeniť za iný nebudú v prípade platby na účet účtované žiadne poplatky. V prípade platby na dobierku bude účtovaná iba suma za dobierku.

V prípade nedodržania niektorej z vyššie uvedených podmienok nebude predávajúci akceptovať odstúpenie od kúpnej zmluvy a tovar bude na náklady kupujúceho vrátený späť.

V prípade nevyzdvihnutej dobierky, alebo storna objednávky zo strany predávajúceho, platia tieto poplatky spojené so stornom nevyzdvihnutej objednávky – teda skutočné náklady na doručenie zásielky. Manipulačný poplatok na pokrytie nákladov, ktoré objednávkou skutočne vznikli a za úkony spojené so zrušením objednávky. Tieto náklady budú kupujúcemu vyúčtované a zaslané ako faktúra.

6. Záručná doba, reklamačný poriadok

Záručná doba v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky trvá 24 mesiacov pokiaľ ak nie je uvedené inak. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim a vzťahuje sa len na vady tovaru, ktoré zavinil výrobca, predávajúci alebo dodávateľ.

Záruka sa nevzťahuje na poškodenia vzniknuté bežným opotrebovaním, neodborným, nešetrným zaobchádzaním, mechanickým poškodením, nadmernou záťažou, použitím tovaru v rozpore s jeho návodom použitia, údržby a yskladovania.

Kupujúci si uplatní reklamáciu zaslaním tovaru s priloženým dokladom o kúpe tovaru a opisom vady tovaru na adresu predávajúceho.

X-TOM s.ro.
Námestie osloboditeľov 62/3
031 01 Liptovský Mikuláš

Posúdenie reklamácie bez predloženia tovaru nie je možné.

Predávajúci potvrdí prijatie reklamácie e-mailom.

Predávajúci vybaví reklamáciu najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí 30 dňovej lehoty má právo kupujúci odstúpiť od zmluvy. V takomto prípade má kupujúci právo na vrátenie peňazí za tovar, alebo má právo na výmenu tovaru za nový.

Reklamácie sa považuje za vybavenú zaslaním reklamovaného tovaru kupujúcemu, jeho výmenou alebo vrátením kúpnej ceny tovaru alebo odôvodneným zamietnutím reklamácie.

7. Ochrana osobných údajov

Kupujúci v zmysle zákona 122/2013 Z.z. O Ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, udeľuje súhlas predávajúcemu so spracovaním jeho osobných údajov uvedených v objednávke a registračnom formulári.

Kupujúci prehlasuje, že poskytnuté údaje sú pravdivé a že ich poskytuje dobrovoľne.

Predávajúci zodpovedá za to, že osobné údaje kupujúceho nebudú sprístupnené tretím osobám, okrem prepravnej spoločnosti.

Tieto VOP sú platné od 30.3. 2020

Predávajúci si vyhradzuje právo VOP meniť, rušiť alebo upravovať. Akékoľvek zmeny týchto VOP nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na internetovej stránke.

Na všetky ostatné právne vzťahy, ktoré nie sú uvedené vo VOP sa vzťahuje Občiansky zákonník a právne predpisy účinné na území Slovenskej republiky.

Zdieľaj
Nákupný košík